ONGC પેટ્રો એડિશન લિમિટેડમાં આવી ભરતીની જાહેરાત 2022

ONGC પેટ્રો એડિશન લિમિટેડમાં આવી ભરતી

ONGC પેટ્રો એડિશન લિમિટેડમાં આવી ભરતીની જાહેરાત 2022, OPL ONGC માં આવી ભરતીની જાહેરાત 2022 બહાર પડી : ઓએનજીસી પેટ્રો એડિશન લિમિટેડમાં ૧૨ જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની લિંક નીચે આપેલ છે, તારીખ 28મી જુલાઈ 2022 સુધી ઓનલાઇન અરજી