પુર્વ મધ્ય રેલવેમાં એપ્રેન્ટીસની ૨૨૦૬ જગ્યાઓની ભરતી । East Central Railway

East Central Railway jobs

પુર્વ મધ્ય રેલવેમાં એપ્રેન્ટીસની ૨૨૦૬ જગ્યાઓની ભરતી । East Central Railway 2021 પુર્વ મધ્ય રેલવેમાં એપ્રેન્ટીસની ૨૨૦૬ જગ્યાઓની ભરતી । East Central Railway | ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, ઇલેક્ટ્રિશિયન, મશીનિસ્ટ, મિકેનિક, વાયરમેનની જગ્યાઓ 5 નવેમ્બર, 2021 , સુધીમાં ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે પુર્વ મધ્ય રેલવેમાં આ જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, ઇલેક્ટ્રિશિયન, મશીનિસ્ટ, મિકેનિક, લેબ