ધો.૯ થી ૧૨ પ્રથમ પરીક્ષા ૧૮થી ૨૭ ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે

ધો.૯ થી ૧૨ પ્રથમ પરીક્ષા ૧૮થી ૨૭ ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે

ધો.૯ થી ૧૨ પ્રથમ પરીક્ષા ૧૮થી ૨૭ ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે: શિક્ષણને લઇને સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામા આવ્યો હવે ટૂક જ સમયમા ધોરણ ૯ થી ૧૨ ની પ્રથમ પરિક્ષા તારિખ ૧૮ થી ૨૭ ઓકટોમ્બર સુધી લેવાશે. ધો.૯ થી ૧૨ પ્રથમ પરીક્ષા ૧૮થી ૨૭ ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં ધો.૯ થી ૧૨ની પ્રથમ પરીક્ષા આગામી