ખેડૂતોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે મળશે ૨ લાખ સુધિની સહાય

20220626 232043 scaled

અનુસૂચિત જાતિના ઘણા લોકો ખેત મજુરી પર નિર્ભર છે. આ જાતિના લોકો ખેતીની જમીન ખરીદ કરીને જાતે ખેતી કરી, આવકમાં વધારો કરી શકે તે આશયથી ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે અરજદારને નાણાકીય સહાય યોજના આપવા આવે છે. મળવા માત્ર સહાય: ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે એક એકર દીઠ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- અને વધુમા વધુ ૨ એકર માટે રૂ.

ખેડૂતોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય યોજના

જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય યોજના

જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય યોજના: અનુસૂચિત જાતિના ઘણા લોકો ખેત મજુરી પર નિર્ભર છે. આ જાતિના લોકો ખેતીની જમીન ખરીદ કરીને જાતે ખેતી કરી, આવકમાં વધારો કરી શકે. જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય યોજના જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય યોજના : ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે અરજદારને એકર દીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ અને વધુમાં વધુ ૨ એકર