ગુજરાતમાં આ વિસ્તારોમાં હજુ રહેશે વરસાદી માહોલ, જાણો તમારા વિસ્તારોમાં ક્યારે પડશે

ગુજરાતમાં આ વિસ્તારોમાં હજુ રહેશે વરસાદી માહોલ

ગુજરાતમાં આ વિસ્તારોમાં હજુ રહેશે વરસાદી માહોલ, જાણો તમારા વિસ્તારોમાં ક્યારે પડશે ગુજરાતમાં હજુ પણ વરસાદ ચાલુ રહેશે અને આગામી દિવસોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જાણો તમારા વિસ્તારમાં ક્યારે કેટલો પડશે વરસાદ ગુજરાતમાં આ વિસ્તારોમાં હજુ રહેશે વરસાદી માહોલ ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારમાં ઘણા દિવસોથી તો સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે હવે વધૂ થોડા દિવસ