કોરોના મૃતકના વારસને 50000નું વળતર

કોરોના મૃતકના વારસને મળશે 50000નું વળતર

કોરોના મૃતકના વારસને 50000નું વળતર : કેન્દ્ર સુપ્રીમમાં એફિડેવિટ રજૂ કરી કોરોનાના મૃતકના વારસને વળતર ચૂકવવાની જવાબદારી કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યો પર નાખી રાજ્યો વળતર માટે સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફંડમાંથી નાણાંની જોગવાઈ કરશે ઃ કેન્દ્ર કોરોના મૃતકના વારસને 50000નું વળતર સુપ્રીમમાં એફિડેવિટ રજૂ કરી કોરોનાના મૃતકના વારસને વળતર ચૂકવવાની જવાબદારી કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યો પર નાખી રાજ્યો