સરકારની જોરદાર યોજના: 25વર્ષ સુધી લાઈટ બીલ નહીં ભરવું પડે

solar roof top

આ યોજનાની અમલવારી રાજ્યો દ્વારા વિવિધ રીતે શરૂ કરવામાં આવી. સોલાર રૂફટોપ યોજના દ્વારા સૂર્યના કિરણ પરથી વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશો તે માટે સોલાર પ્લેટ ધાબા પર કે ઈમારતની છત પર લગાવવામાં આવે છે. જેના દ્વારા ઇલેક્ટ્રિકસીટી ઉત્પન્ન કરીને તેનું વેચાણ પણ કરી શકાય છે અને ઘર વપરાશ માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. સોલાર

200 Questions of Indian Constitution, Book

200 questions of Indian Constitution, State System and Inter-National Relations. Hi friends! As you all know, Education, Job, Gk, Technology, and Latest News welcome to www. GujaratEducation.in Are you worried, Where can I get material from the General Knowledge Study? Then you got to the exact destination. You can find general knowledge questions and answers

Anamika Academy Special 6000 One liner Questions & Answer

Anamika Academy Special 6000 One liner Questions & Answer

Anamika Academy Special 6000 One liner Questions & Answer : GPSC Class 1-2 Study materials are very useful to all GPSC members. We have published number of best standard and top quality study materials for GPSC class 1-2 examination in pdf format. You can check it by simply yourself from our website. Last time GPSC

Revenue Talati, Panchayat Clerk Talati Mantri 2022 – Syllabus, Exam Pattern and Free Study Material

Revenue Talati, Panchayat Clerk Etc Study Materials 2022

Revenue Talati, Panchayat Clerk Talati Mantri 2022 – Syllabus, Exam Pattern and Free Study Material: HTAT Study Materials, Cord, TET Study Materials,TAT Study Materials, GPSC Study Materials, GSSSB Study Materials, Police Study Materials, & Other Competitive Exam Study Materials & Blood Update.   Revenue Talati, Panchayat Clerk Etc Study Materials More New Job & Gk