સરકારની જોરદાર યોજના: 25વર્ષ સુધી લાઈટ બીલ નહીં ભરવું પડે

solar roof top

આ યોજનાની અમલવારી રાજ્યો દ્વારા વિવિધ રીતે શરૂ કરવામાં આવી. સોલાર રૂફટોપ યોજના દ્વારા સૂર્યના કિરણ પરથી વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશો તે માટે સોલાર પ્લેટ ધાબા પર કે ઈમારતની છત પર લગાવવામાં આવે છે. જેના દ્વારા ઇલેક્ટ્રિકસીટી ઉત્પન્ન કરીને તેનું વેચાણ પણ કરી શકાય છે અને ઘર વપરાશ માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. સોલાર

All-District Talati cum Mantri Old Paper Download

All-District Talati cum Mantri Old Paper Download

All-District Talati cum Mantri Old Paper Download All-District Talati cum Mantri Old Paper Download: – Hello Friends! As you all know that in every Competitive exam Education, Jobs, GK, Technology, and Latest News welcome to www.gujarateducation.in is a Place Where We Share Latest Government Jobs Update, Admit Card, Call Latter, Answerkey, Results, Syllabus and Study