ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે (IOCL) આસિસ્ટન્ટ ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ ઓફિસરની 71 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે (IOCL) આસિસ્ટન્ટ ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ ઓફિસરની 71 જગ્યા માટે અરજી મગાવી છે, જે માટેની છેલ્લી તારીખ 22 ઓક્ટોબર, 2021 છે.

  • કુલ જગ્યાઓ: 71 જગ્યા
  • પોસ્ટનુ નામ: ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ ઓફિસર

IOCL શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી પીજી કર્યું હોવું જોઈએ. વધુ માહિતી ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર મળશે.

વય મર્યાદા

  • જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉંમર 30 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
  • અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમ અનુસાર છૂટછાટ.

પગાર ધોરણ

  • પસંદગી પામનારા ઉમેદવારને મહિને રૂ. 40 હજારથી રૂ. 1.40 લાખ સુધીની સેલરી મળશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • IOCLના યોગ્ય ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા તથા ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે.

Also Read: NABARD Consultancy Services પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ અને સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ સહિતની 18 જગ્યાની ભરતી ૨૦૨૧

કેવી રીતે અરજી કરશો?

  • ઉમેદવારો IOCL ની ઓફિસીયલ વેબસાઇટ https://iocl.com/ ના માધ્યમથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.

છેલ્લી તારીખ

  • 22 ઓક્ટોબર, 2021 છે

નોધ. સચોટ તેમજ વિગતવાર માહિતી માટે IOCL ઓફીસિયલ વેબસાઇટની મુલાકાત લો.