ગુજરાત સરકાર દ્વારા 108 Emergency મા વગર પરીક્ષાએ ભરતી

જી.વી. કે, ઇ. એમ, આર, આઇ, સંસ્થા ગુજરાત સરકાર સાથે પીપીપી મોડલ અંતર્ગત 108 Emergency સેઘાઓ રાજ્યના તમામ જરૂરિયાતમંદ નાગરિકોને આપાતકાલિન સમયની નિઃશુલ્ક તબીબી સેવામાં ૨૪*૭ કાર્યરત છે. જેમાં તાત્કાલિક ધોરણે 108 Emergency મેડિકલ ટેકનીસિચનની ભરતીનું આયોજન નીચે જણાવેલ જિલ્લાઓમાં કરેલ છે

  • પોસ્ટ: ઈમરજન્સી મેડિકલ ટેકનીસિચન
  • લાયકાત: BSC/ GNM/ ANM/ HAT
  • અનુભવ: બિન અનુભવી

ગુજરાત માં કોઈપણ જગ્યા પર કામ કરવા માટે તૈયાર

જિલ્લા વાઇઝ ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: ૧૩/૧૧/૨૦૨૧

  • જિલ્લા વાઇઝ ઇન્ટરવ્યુ: વડોદરા, પંચમહાલ, રાજકોટ, જુનાગઢ , સુરત, વલસાડ, નર્મદા, સાબરકાંઠા
  • જિલ્લા વાઇઝ ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ અમદાવાદ જિલ્લામાં

ઇન્ટરવ્યુ સમય: સવારે ૧૦:૦૦ થી ૩:૦૦ વાગ્યા સુધી.

વધુ માહીતી માટે : ૦૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮ / ઇમેલ :- dipen_sevak@emri.in

108 Emergency